Thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHCĐ 2019

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHCĐ 2019

Công ty Cổ phần Bê tông xây dựng Hà Nội xin được thông báo đến Quý vị cổ đông của Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty như sau:

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHCĐ 2019

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHCĐ 2019