Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018

Công ty Cổ phần Bê tông xây dựng Hà Nội xin gửi đến Quý vị cổ đông của Công ty Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018

1. Thông báo mời họp (Xem trực tiếp bên dưới)

2. Tải File dạng PDF đầy đủ tại đây